زیبایی هیوم

از نظر هیوم کیفیات مختلفی در عالم می توانند احساس زیبایی را برای ما ایجاد کنند.

کیفیت اول: سودمندی
اگر بخش عظیمی از زیبایی را که در حیوانات و یا اعیان دیگر تحسین می شود مورد نظر قرار دهیم، متوجه می شویم که زیبایی آنها از تصور راحتی و سود اخذ  می شود در واقع هم در حیوانات و هم در دست ساخته هاي بشري، راحتی و سودمندي، احساس زیبایی را براي ما ایجاد می کند. شکلی که در حیوان ایجاد نیرو و توان می کند زیباست ... نظم و راحتی یک مکان به همان اندازه ی ریخت و ظاهر آن براي زیبایی اش ضروري است. بر همین اساس مطابق قوانین معماري رأس ستون باید باریک تر از پایۀ آن باشد.  زیرا چنین شکلی تصور امنیت را به ما منتقل می کند که لذ تبخش است؛ در حالی که اگر طراحی ستون به این شکل نباشد و جای پایه با راس عوض شود چنین شکلی تصور دردناك خطر را به ما منتقل می کند. بدین ترتیب می توان گفت که از نظر هیوم تصور سود و راحتی سبب می شود که ما اموري را که داراي این خصوصیت اند زیبا بدانیم. راحتی خانه، حاصلخیزي زمین، نیرو و قدرت اسب، امنیت و حرکت سریع کشتی احساس زیبایی را در ما ایجاد می کنند.

سه شنبه ۲۷-۰۶-۱۳۹۷
برچسب ها: