معماری پاشنه بلندها

معماری پاشنه بلندها 

گیدئون در ابتدای کتاب مطرح خود فضا ،زمان معماری می نویسد:

حقیقت این است که نوعی معماری ژیگولوپسند رواج گرفته است و معماری همان وضعی یافته است که ژیگولوها زندگی می کنند .تردیدی ندارم که آنچه امروز در حال زخم زدن بر پیکره معماریمان می باشد همان وضعیتی است که قبل از آنکه در معماری می توان دید، در لباس و آرایش طراحان اش می توان یافت .

طراحی معماری تبریز

معماری و به ویژه معماری داخلی امروز ایران ، (اواخر دهه 90) ،دچار وضعیت مریض گونه ای گردیده است که در فرم وام دار تقلیدهای خالی از تفکر و خلاقیت و در محتوا سراسر هیچ می باشد ،معماری شهوت متریال های بی سرو ته و ترکیب جنون آمیز آنها ،معماری تقلیدهای سطحی مآبانه از آثار و طرح های بزرگ ،انگار که می خواهند به جای خلق فضا صحنه های سینمای تلفن سفید چینه چیتای ایتالیای آن روزها را بازسازی و تقلید کنند .

طراحی معماری تبریز

معماری ناهمخوانی های غلیظ ،انگار می خواهند فضا را هم آرایش و میکاپ خلیجی کنند ،معماری که اولین تجربه ذهنی مخاطب از فضای سطحی و هرزه اش  خفگی و استفراغ است ،اظطراب و هجوم، آوار شدن آن همه رنگ و بافت و نورهای شدید است ،انگار فضا را مانند چهره زشت زنی برای عرضه تند و غلیظ بزک و آرایش نموده اند و کفش های پاشنه بلند به پایش کرده اند و وسط بازار گذارده اند .

شنبه ۲۴-۰۶-۱۳۹۷
برچسب ها: